Statut Fundacji

PREAMBUŁA

DLA KONTRASTU. Fundacja na rzecz kultury niezależnej wyrosła z doświadczeń i tęsknot zespołu muzycznego DLA KONTRASTU. Wspólna praca siedmiu muzyków zaowocowała trwałą przyjaźnią i potrzebą wykraczania poza granice amatorskiego grania. Wierzymy, że twórczość powinna być przede wszystkim pretekstem do wielowymiarowej wymiany artystycznej i ludzkiej. Do głębokiego spotkania i pięknej przygody.

Fundacja DLA KONTRASTU to krok ku stworzeniu wolnej przestrzeni spotkania, w której wsparcie znaleźliby zarówno dojrzali niezależni twórcy, nieszablonowo myślący animatorzy kultury, badacze, krytycy, ale i odszczepieńcy dopiero poszukujący swojego języka artystycznej ekspresji. W jej pracy chcemy towarzyszyć pasjonatom działającym oddolnie, ale w swoich inicjatywach dalekowzrocznym i mierzącym wysoko. Chcemy budować między nimi zaufanie i animować twórczą wymianę. Widzimy w tym wielki sens.

Dlatego Fundacja DLA KONTRASTU ma na celu budowanie wspólnej tożsamości ludzi, chcących w swoich działaniach dotykać najróżniejszych obszarów kultury, zwłaszcza w jej niezależnym – tak ideowo, jak estetycznie – obliczu. Chcemy szukać nowych formuł obecności w kulturze wobec niesprzyjających realiów rynku zorientowanego na powierzchowność doświadczenia. Nasz głód spotkania doprowadził nas aż tutaj.

§ 1 Powstanie Fundacji

1. Fundacja pod nazwą DLA KONTRASTU. Fundacja na rzecz kultury niezależnej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Grażynę Szczepanek, zwaną dalej Fundatorem, Obywatelkę Polską, PESEL 66103103501, legitymującą się dowodem osobistym ARK682517, zamieszkałą w Warszawie 00-713 przy ul. Niewielkiej 30/10, aktem notarialnym Rep. A 4137/2015, sporządzonym przez notariusza Monikę Ciesielską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366, w dniu 30 października 2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r, nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
7. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
9. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji a także logo, pieczęci i innych znaków odróżniających ją od innych podmiotów.
10. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3 Oddziały terenowe i przystępowanie do związków i federacji

1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.
3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.
4. Fundacja może przystępować do spółek, związków, federacji i innych ciał, organów, partnerstw, wedle decyzji władz Fundacji.

§ 4 Cele Fundacji

1. Celem nadrzędnym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury niezależnej, wywodzącej się z inicjatyw oddolnych, wraz z jej społeczną misją, zakładającą budowanie wspólnotowości, stymulowanie rozwoju intelektualnego, edukację i rozwój wrażliwości artystycznej.
2. Pozostałymi celami Fundacji są:
a) Wspieranie niezależnych twórców w artystycznych poszukiwaniach.
b) Inicjowanie, popieranie, organizacja i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych; artystycznych, edukacyjnych, naukowych, badawczych, społecznych i sportowych.
c) Rozpowszechnianie kultury oraz działalność na rzecz integracji w środowiskach osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, takich jak: niepełnosprawni, ubodzy, seniorzy, ofiary przemocy, mieszkańcy prowincji, bezrobotni, mniejszości narodowe, etniczne, seksualne i religijne.
d) Pielęgnowanie polskości i polskiej tożsamości narodowej.
e) Działania na rzecz rozwoju kultury niezależnej w Polsce.
f) Pogłębienie świadomości kulturowej Polaków.
g) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
h) Działalność na rzecz bezpiecznego, twórczego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.
i) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
j) Działalność na rzecz integracji i współpracy między społecznościami i regionami.
k) Konsolidacja i organizacja niezależnego środowiska artystycznego, tak twórców jak i obserwatorów z obszaru całego kraju.
3. Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw realizowanych przez osoby fizyczne i prawne w kraju i poza jego granicami, służących celom zapisanym w pkt 1.i 2.
4. Celem Fundacji jest nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze celów zapisanych w pkt 1. i 2.

§ 5 Sposoby realizacji celów Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności, na którą składają się:
a) Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych, w tym jednorazowych i cyklicznych wydarzeń artystycznych, jak np. koncerty, pokazy spektakli, projekcje filmów, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania autorskie, wystawy, minifestiwale i festiwale z różnych dziedzin sztuki – oraz wielopłaszczyznowych działań na rzecz promocji wyżej wymienionych.
b) Działalność impresaryjna.
c) Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji, w tym wydawanie druków zwartych, ciągłych, ulotnych i wydawnictw audiowizualnych.
d) Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej i naukowej.
e) Wspieranie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury niezależnej poprzez jej recepcję krytyczną i powszechnie dostępne publikacje z wykorzystaniem nowych mediów, w tym poprzez pracę „DLA KONTRASTU. Portalu poświęconego kulturze niezależnej”.
f) Organizacja konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.
g) Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.
h) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
i) Usługi transportowe i logistyczne związane z organizacją imprez kulturalnych i pracy twórczej.
j) Prowadzenie ośrodka kultury niezależnej, w którym realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu sztuki, kultury, edukacji, nauk społecznych i humanistycznych.
k) Prowadzenie domu pracy twórczej, dającego artystom swobodę twórczych poszukiwań i niezbędne warunki do pracy.
l) Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalnymi lub artystycznymi z Polski i zagranicy.
m) Działalność mająca na celu promocję pracy Fundacji.
2. Określona w ust. 1 działalność, stanowiąca sposoby realizacji celów Fundacji, ma charakter niedochodowy.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 6 Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.
2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.

§ 7 Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania:
a) Składniki majątkowe ruchome i nieruchome.
b) Wpływy z odpłatnej działalności statutowej, prowadzonej przez Fundację, nie stanowiące zysku Fundacji i nie mogące przekraczać kwot kosztów poniesionych przez Fundację na ww. działalność.
c) Wpływy z darowizn Fundatora oraz innych krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, datków, dotacji, subwencji oraz innych przysporzeń majątkowych, dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
d) Odsetki od lokat kapitałowych, depozytów bankowych, dochody z papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz praw majątkowych.
e) Dochody ze zbiórek publicznych.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
b) Dotacji i subwencji oraz grantów.
c) Dochodów z majątku Fundacji.
d) Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą.
e) Operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
f) Przychodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych, nie stanowiących zysku Fundacji i nie mogących przekraczać kwot kosztów poniesionych przez Fundację przy ich organizacji.
g) Nawiązek sądowych.
h) Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.
5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich ani wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż określone w zawartych z nimi umowach.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
7. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
8. Zarząd może podejmować decyzje odnośnie bycia przez Fundację podmiotem lub ośrodkiem grantodawczym, regrantingowym, pośredniczącym.
9. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
10. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
11. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji (organ obligatoryjny o kompetencji generalnej) i Rada Fundacji (organ fakultatywny – pomocniczy).

Zarząd

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powołanych na czas nieokreślony. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej liczby minimalnej, dla uzupełnienia jego składu pozostali członkowie Zarządu powołują nowego członka w drodze uchwały.
3. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji.
4. Członkowie zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek jednogłośnego odwołania przez pozostałych członków Zarządu bądź z dniem złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub drugiego członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a) niepełnienia obowiązków przez członka Zarządu przez nieprzerwany okres dłuższy niż 90 dni,
b) dokonania przez członka Zarządu istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,
c) działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji.
8. Zarząd jako organ o kompetencji generalnej kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie typu jednostki, jakim jest Fundacja w danym roku rozliczeniowym,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych przez siebie do kompetencji innych organów,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
j) połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
9. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
10. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji do dnia 31 marca roku następnego.
11. Zarząd ma obowiązek raz do roku przedstawić roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Radzie Fundacji, o ile została powołana, i ubiegać się o udzielenie absolutorium.
12. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków przy pełnej obecności. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu może zwoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji każdy z członków Zarządu.
15. Każdy z członków Zarządu może zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu inne osoby z głosem doradczym.

Rada Fundacji

16. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych na czas nieokreślony. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady poniżej liczby minimalnej, dla uzupełnienia jego składu pozostali członkowie Rady powołują nowego członka.
17. Pierwszy skład Rady Fundacji ustalany jest przez Fundatora.
18. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.
19. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
20.Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jej członków przy pełnej obecności. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
21. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
22. Pełnienie funkcji członka Rady ustaje na skutek jednogłośnego odwołania przez pozostałych członków Rady bądź z dniem złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady lub drugiego członka Rady.
23. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku:
a) niepełnienia obowiązków przez członka Rady przez nieprzerwany okres dłuższy niż 90 dni,
b) dokonania przez członka Rady istotnego naruszenia prawa lub niedopełnienia postanowień Regulaminu Rady.
24. Rada Fundacji jest pomocniczym, fakultatywnym organem kontroli wewnętrznej.
Do zadań Rady należy:
a) kontrolowanie poprawności działań Zarządu Fundacji,
b) odbieranie sprawozdań z działalności i informacji o stanie finansów Fundacji,
c) udzielanie lub nieudzielanie Zarządowi absolutorium.
25. Fundacja może ze względów rozwojowych nie posiadać Rady, oczekując jej ewentualnego utworzenia podczas istnienia Fundacji.

§ 9 Reprezentacja Fundacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składa każdy członek Zarządu jednoosobowo. Dotyczy to także podpisywania w imieniu Fundacji umów z członkami Zarządu.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji pracownikowi Fundacji.

§ 10 Zmiana Statutu Fundacji

1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na drodze uchwały.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast poszerzyć go o inne cele zbliżone w swym charakterze.

§ 11 Połączenie Fundacji z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd.

§ 12 Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności jego pełnego składu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.